Aktualności

Kryteria naboru do Żłobka 2019

Kryteria naboru do Żłobka 2019

         Kryteria naboru do Żłobka Miejskiego w Tychach - 2019 r .           
L.p. Kryterium Liczba punktów
1 Dziecko  zameldowane w Tychach   10
2 Meldunek rodziców/opiekunów w Tychach matka 10
ojciec 10
3 Rozliczenie podatku (PIT) w Tychach  matka 10
ojciec 10
4 Godzinowy wymiar pracy (liczba godzin/dobę x 5)  matka x 5
ojciec x 5
5 Samotny rodzic/opiekun   5
6 Dziecko objęte pieczą zastępczą   10
7 Niepełnosprawność rodzica/opiekuna, rodzeństwa (orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności)   10
8 Dziecko urodzone w okresie od grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r.   10
9 Rodzeństwo aktualnie uczęszczające do Żłobka Miejskiego lub więcej niż jedno dziecko zgłoszone w bieżącej rekrutacji   5
10 Rodzina 3+    5
11 Dzieci z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji społeczno-finansowej   5 do 10
       
       
Wymagane dokumenty:    
Ad 1.Dokument potwierdzający meldunek dziecka (kserokopia - oryginał do wglądu)
Ad 2. Dowód osobisty lub zaświadczenie potwierdzające meldunek (oryginał do wglądu)
Ad 3. i 5. Pierwsza strona rozliczenia PIT za 2018 rok (kserokopia - oryginał do wglądu)
Ad 4. Zaświadczenie z miejsca pracy/nauki potwierdzające wymiar i okres zatrudnienia
Ad 7. Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia dokumentu - oryginał do wglądu)
Ad 10. Karta Rodziny 3+(kserokopia dokumentu - oryginał do wglądu)  
       
*Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zawiera definicję samotnego rodzica - jest to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub osoba rozwiedziona (chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem). A zatem kobieta, która żyje w nieformalnym związku z ojcem dziecka, nie może deklarować, że jest samotną matką (aby np. mieć pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka lub przedszkola), bo jest to poświadczenie nieprawdy.