Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2019 / 2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019 / 2020

Szanowni Państwo

Informuję, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku rozpoczynamy procedurę przyjęć dzieci do Żłobka Miejskiego w Tychach na rok szkolny 2019/2020 trwający
od 1 września do 31 sierpnia.

 

Rekrutacja będzie się odbywać w oparciu o przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Kryteria naboru do Żłobka Miejskiego w Tychach.

1. Zgłoszenie dziecka do przyjęcia odbywa się osobiście, wyłącznie w formie pisemnej na druku podpisanym przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

2. Druk Karty zgłoszenia dziecka do żłobka można pobrać w biurze Dyrektora placówki lub ze strony internetowej (zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA).

3. W okresie rekrutacji nie będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka jeszcze nie narodzonego oraz wnioski niekompletne.

4. Harmonogram rekrutacji:

  • - od 1 kwietnia pobieranie/wydawanie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka,
  • - od 6 do 31 maja (poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00) przyjmowanie przez Dyrektora Żłobka lub osoby upoważnione wypełnionych czytelnie Kart  zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami,
  • - w pierwszej połowie czerwca dokonywana jest rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny,
  • - o wynikach rekrutacji powiadamia się rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia niezwłocznie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej.

5. Do dnia 15 lipca bieżącego roku rodzic/opiekun prawny, którego powiadomiono o zakwalifikowaniu dziecka do Żłobka zgłasza, czy skorzysta z przyznanego miejsca.
W wypadku braku potwierdzenia miejsce to otrzyma kolejne dziecko z listy oczekujących.

6. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do Żłobka w bieżącej rekrutacji rodzice/opiekunowie pisemnie potwierdzają chęć oczekiwania na przyjęcie dziecka.

7. Przyjęcia w pozostałej części roku szkolnego będą odbywały się w miarę wolnych miejsc.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Tychach

/-/ Ewa Bryndal