Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Do zawierania Umów na korzystanie z usług Żłobka zapraszam od 1 sierpnia 2023 roku


I. Wymagane dokumenty 
Aktualne zaświadczenia (oryginały)* obojga rodziców/opiekunów prawnych z miejsca pracy/nauki  potwierdzające  czas na jaki zostały zawarte umowy oraz zaświadczenie od pediatry o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka

II. Dokumenty do wglądu przy zawieraniu umowy potwierdzające zgodność z oświadczeniami złożonymi w Karcie zgłoszenia
• powiadomienie o nadaniu dziecku numeru PESEL  lub dowód osobisty dziecka
• dowód osobisty lub zapis na pierwszej stronie rozliczenia podatku PIT za 2022 rok lub zaświadczenie potwierdzające adres zamieszkania
•  potwierdzenie rozwodu, separacji lub orzeczenie o alimentach
• orzeczenia o niepełnosprawności
•  Karta Rodziny 3+ lub KDR
•  decyzje z MOPS, sądu lub innych instytucji świadczące o trudnej sytuacji społeczno-finansowej rodziny
• Książeczka zdrowia dziecka

III. Zaświadczenie od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do uczęszczania do Żłobka

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Tychach – Ewa Bryndal

Skip to content