Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zlobek.tychy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • nie wszystkie elementy na stronie mają właściwy kontrast;
 • nie wszystkie linki na stronie są jednoznacznie oznaczone;
 • brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach nietekstowych;
 • brak napisów, napisów rozszerzonych oraz audiodeskrypcji w materiałach wideo;
 • nie ma możliwości pomijania powtarzających się bloków;
 • nawigacja za pomocą klawiatury jest niespójna;
 • na stronie występują błędy w kodzie HTML;
 • nie wszystkie dokumenty na stronie są dostępne cyfrowo;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner WAVE oraz AChecker.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Bryndal, adres poczty elektronicznej zlobek.miejski@zlobek.tychy.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 32 227 49 93.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski w Tychach, ul. Fitelberga 4, 43-100 Tychy

Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne w budynku wschodnim. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące. Wejście do placówki odbywa się poprzez system domofonowy.

W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej. Pomieszczenia biurowe (administracyjne) znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego. Wejścia do wózkowni i szatni w obu budynkach (wschodni od ul. Fitelberga i zachodni od strony parku) po schodach z podjazdami dla wózków.

Budynki nie posiadają:

 • wind,
 • podjazdów dla wózków inwalidzkich,
 • toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Brak ułatwień dla osób niewidomych. Wzdłuż ulicy Fitelberga znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content