Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna w Żłobku Miejskim w Tychach

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone w tym czasie przyzwyczajenia
i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia, dlatego w naszym Żłobku staramy się jak najwcześniej rozpoczynać edukację zdrowotną czynnie włączając rodziców i opiekunów w cały proces. Kładziemy nacisk na wiedzę o zdrowiu i sposobach jego ochrony ale również na dostarczaniu dzieciom argumentów, które świadczą o korzyściach płynących z dbania o własne zdrowie.

W okresie żłobkowym dominuje wczesna faza profilaktyki zdrowotnej i obejmuje wszystkie działania, które skupiają się na kształtowaniu prawidłowych wzorców zdrowotnych.

Jest to przede wszystkim edukacja na temat czynników ryzyka sprzyjających zachorowaniu a także codziennych zachowań, które mają negatywny wpływ na zdrowie.

Prowadzone przez nas formy profilaktyki to:

a. pogadanki merytoryczne z personelem,
b. zajęcia i zabawy edukacyjne z dziećmi poruszające zagadnienia z zakresu zdrowia, profilaktyki i higieny dostosowane do ich wieku,
c. gazetki tematyczne dla rodziców i opiekunów dzieci dotyczące zagadnień związanych ze zdrowiem i higieną,
d. rozmowy indywidualne z rodzicami.

Profilaktyka zdrowotna realizowana jest w Żłobku dwupoziomowo:
zależnie od dzieci – prowadzona przez opiekunki dziecięce,
niezależnie od dzieci – na poziomie Żłobka.
Oba poziomy występują jednocześnie i wzajemnie się przenikają.

  ELEMENTY PROFILAKTYKIRealizowane z dziećmi w formie zabaw i zajęć edukacyjnych dostosowanych do wieku i zgodnych z najnowszymi osiągnięciami naukiRealizowane poza dziećmi, na poziomie Żłobka jako instytucji opiekuńczo wychowawczej i edukacyjnej.
Higiena żywności i żywieniaNauka prawidłowego spożywania posiłków, zajęcia na temat zasad zdrowego żywienia (poznawanie owoców, warzyw, unikanie słodyczy i dań przetworzonych , korzyści wynikające z picia wody).Przestrzeganie zasad GHP i GMP oraz systemu HACCP, tworzenie jadłospisów w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia.
Higiena osobista i otoczeniaNauka prawidłowego mycia rąk,  korzystania z toalety, zajęcia edukacyjne dotyczące   codziennej higieny osobistej, mycia zębów i ubierania stosownie do pogody.Wietrzenie, nawilżanie i  ozonowanie pomieszczeń, dezynfekcja zabawek i sprzętu.  
Higiena psychiczna dzieckaZajęcia edukacyjne na temat akceptacji, budowania więzi w grupie, złego wpływu hałasu. Ćwiczenia z radzenia sobie w trudnych sytuacjach.Minimalizowanie hałasu w czasie zajęć, unikanie stresujących sytuacji, poszanowanie intymności dzieci.
Propagowanie aktywności fizycznejZabawy ruchowe o charakterze gimnastycznym, ogólnorozwojowym. Ćwiczenia  przeciw płaskostopiu w pomieszczeniach  i na świeżym powietrzu.  Sprzęty gimnastyczne i wyposażenie placu zabaw, dostosowane do wieku dzieci z wymaganymi certyfikatami CE.
Profilaktyka wad postawyNauka prawidłowego siedzenia przy stole i podczas zabaw (siadanie skrzyżne, unikanie siadania w literkę „W”).Wyposażenie sal pobytu (krzesła i stoły), łazienek dostosowane do wzrostu dzieci; dbałość o utrzymywanie właściwej postawy ciała dzieci w czasie wszystkich aktywności.  
Profilaktyka chorób zakaźnychNauka korzystania z chusteczek higienicznych, zasłaniania ust podczas kaszlu lub kichania, mycie rąk po czynnościach higienicznych i przed jedzeniem.  Regularne badania personelu, przestrzeganie zasad minimalizujących rozprzestrzenianie chorób, dezynfekcja  pomieszczeń w których przebywają dzieci. Izolowanie dzieci z podejrzeniem choroby zakaźnej lub pasożytniczej. 
Bezpieczeństwo podczas zabawy i w życiu codziennym Nauka właściwego zachowania podczas zabawy (rzucanie zabawkami, zachowania agresywne w stosunku do innych dzieci: popychanie, gryzienie itp.). Ćwiczenie asertywności dzieci w stosunku do obcych dorosłych.  Stosowanie zasad BHP, szkolenia personelu, propagowanie zachowań bezpiecznych dla dziecka i jego otoczenia. Regularne szkolenia personelu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Skip to content