Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Żłobek Miejski w Tychach
ul. Fitelberga 4
43-100 Tychy
e-mail: zlobek.miejski@zlobek.tychy.pl
tel.: 32 227 49 93
tel.: 32 227 50 51

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Tychach:
lek. pediatra Ewa Bryndal

Numery wewnętrzne:

Motylki101
Myszki102
Tygryski103
Biedronki104
Kaczuszki105
Misie106
Żabki107
Dyrektor110
Kancelaria111
Referent Administracyjny112
Referent Gospodarczy114

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Żłobka Miejskiego w Tychach: /zlobekmiejskiwtychach/SkrytkaESP

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070), funkcjonowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji będący również administratorem danych użytkowników ww. portalu.

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP mogą korzystać z poczty e-mail – zlobek.miejski@zlobek.tychy.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Żłobek Miejski w Tychach, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Fitelberga 4, 43-100 Tychy
  2. e-mailowo: zlobek.miejski@zlobek.tychy.pl
  3. telefonicznie: 32 227 49 93

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Aneta Koniarczyk, z którą można się kontaktować telefonicznie (32 438 20 42) lub e-mailowo (iod@zlobek.tychy.pl). Do IOD Żłobka Miejskiego w Tychach należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Żłobek Miejski w Tychach, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto odbiorcą danych będzie Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy (CUW Tychy) z siedzibą przy ul. Jana Barona 30 w Tychach oraz podmioty, z którymi CUW Tychy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. Dane przez Państwa udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Żłobka Miejskiego w Tychach zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://zlobek.tychy.pl/polityka-prywatnosci/.

Skip to content