Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Inspektor Ochrony Danych

W Żłobku Miejskim w Tychach został wyz­nac­zony Inspek­tor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach doty­czą­cych przetwarza­nia danych osobowych w Żłobku Miejskim w Tychach oraz korzys­ta­nia z przysługu­ją­cych Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Admin­is­tra­torem Państwa danych osobowych jest Żłobek Miejski w Tychach reprezen­towany przez Dyrektora.

Przy­padki naruszeń ochrony danych osobowych należy zgłaszać do Inspek­tora Ochrony Danych:

Aneta Koniar­czyk
tel.: 32 438 20 42
iod@zlobek.tychy.pl

Skip to content