Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

HARMONOGRAM  REKRUTACJI


1. Od 3 kwietnia pobieranie/wydawanie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka.


2. Od 2 do 31 maja (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00) przyjmowanie przez Dyrektora Żłobka lub osoby upoważnione wypełnionych czytelnie Kart zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały zaświadczeń o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki*).


3. Od 1 do 14 czerwca dokonywana jest rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny.


4. O wynikach rekrutacji powiadamia się rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia niezwłocznie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej drogą telefoniczną lub mailową – nie później niż do 14 czerwca.


5. Do dnia 15 lipca bieżącego roku rodzic/opiekun prawny, którego powiadomiono o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka zgłasza na piśmie (e-mail lub poczta), czy skorzysta z przyznanego miejsca. W przypadku braku potwierdzenia miejsce to otrzyma dziecko z listy oczekujących.


6. W sytuacji niezakwalifikowania się dziecka do Żłobka w bieżącej rekrutacji rodzice/opiekunowie pisemnie potwierdzają chęć oczekiwania na przyjęcie dziecka.


7. Przyjęcia w  pozostałej części roku szkolnego będą odbywały się w miarę wolnych miejsc.

       Druk Karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Żłobka (zakładka DOKUMENTY > DO POBRANIA) lub w biurze Dyrektora placówki.
       Zgłoszenie dziecka do przyjęcia odbywa się wyłącznie w formie pisemnej na druku podpisanym przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, złożonym osobiście lub przysłanym pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego).
       W okresie rekrutacji nie będą rozpatrywane wnioski o przyjęcie dziecka jeszcze nie narodzonego oraz wnioski niekompletne, jeśli nie zostały uzupełnione po uprzednim wezwaniu.

        Umowy na korzystanie z usług Żłobka z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia będą podpisywane w sierpniu 2024.


Wymagane dokumenty 

I. Rekrutacja
       Karta zgłoszenia i zaświadczenia (oryginały)* obojga rodziców/opiekunów prawnych z miejsca pracy/nauki potwierdzające czas na jaki zostały zawarte umowy.

II. Zawieranie umów

1. Aktualne zaświadczenia (oryginały)* obojga rodziców/opiekunów prawnych z miejsca pracy/nauki potwierdzające czas na jaki zostały zawarte umowy.

2. Zaświadczenie od pediatry o braku przeciwwskazań do uczęszczania do Żłobka.

3. Dokumenty do wglądu przy zawieraniu umowy potwierdzające zgodność z oświadczeniami złożonymi w Karcie zgłoszenia
• powiadomienie o nadaniu dziecku numeru PESEL lub dowód osobisty dziecka
• dowód osobisty lub zapis na pierwszej stronie rozliczenia podatku PIT za 2023 rok lub zaświadczenie potwierdzające adres zamieszkania
• potwierdzenie rozwodu, separacji lub orzeczenie o alimentach
• orzeczenia o niepełnosprawności
• Karta Rodziny 3+ lub KDR
• decyzje z MOPS, sądu lub innych instytucji świadczące o trudnej sytuacji społeczno-finansowej rodziny
• Książeczka zdrowia dziecka

*   dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od dnia wystawienia

Skip to content