Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Bez kategorii

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zlobek.tychy.pl Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-31 Strona internetowa jest częściowo zgodna …

Deklaracja dostępności Read More »

Inspektor Ochrony Danych

W Żłobku Miejskim w Tychach został wyz­nac­zony Inspek­tor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach doty­czą­cych przetwarza­nia danych osobowych w Żłobku Miejskim w Tychach oraz korzys­ta­nia z przysługu­ją­cych Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Admin­is­tra­torem Państwa danych osobowych jest Żłobek Miejski w Tychach reprezen­towany przez Dyrektora. Przy­padki naruszeń ochrony danych osobowych należy zgłaszać do Inspek­tora Ochrony …

Inspektor Ochrony Danych Read More »

Polityka prywatności

Właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za serwis internetowy zlobek.tychy.pl jest Żłobek Miejski w Tychach, z siedzibą przy ul. Fitelberga 4, 43-100 Tychy, NIP 6462909920. Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu zlobek.tychy.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących …

Polityka prywatności Read More »

Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W TYCHACH I. Postanowienia ogólne §1 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. 2. Na podstawie ustawy z …

Regulamin Read More »

Płatności

        Na podstawie Uchwały Nr XLIII/804/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie  wysokości opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach: 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w Żłobku wnoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka korzystającego z opieki w Żłobku Miejskim …

Płatności Read More »

Rozkład dnia

6.00 – 8.15 – prace porządkowe, organizacja stanowisk pracy, schodzenie się dzieci;8.15 – 8.30 – zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do śniadania;8.30 – 9.00 – śniadanie;9.00 – 9.15 – zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do zajęć;9.15 – 10.00 – zajęcia edukacyjne, przedstawienia teatralne, bloki edukacyjne (m. in.: umuzykalnienie, plastyka, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z mowy i myślenia – …

Rozkład dnia Read More »

Dydaktyka

”Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy.” Antoni Kępiński W naszym Żłobku realizowany jest program dydaktyczno – wychowawczy dostosowany do wieku i potrzeb dzieci. Zajęcia z dziećmi dzielimy na:1. Zabawy ruchowe– z wykorzystaniem zestawu „NOVAMUS”– orientacyjno – porządkowe– na czworakach– z elementami równowagi– bieżne– skoczne– z elementami rzutu, chwytu, celowania, toczenia– ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe 2. Zabawy dydaktyczne– uczące rozróżniania cech przedmiotów, zjawisk, …

Dydaktyka Read More »

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna w Żłobku Miejskim w Tychach Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone w tym czasie przyzwyczajeniai nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia, dlatego w naszym Żłobku staramy się jak najwcześniej rozpoczynać …

Profilaktyka zdrowotna Read More »

Skip to content